επιμελητήριο

Οργάνωση σε τοπική, εθνική ή διεθνή κλίμακα, με σκοπό την εξυπηρέτηση διαφόρων κλάδων της οικονομίας και των αντίστοιχων επαγγελματικών τάξεων· είναι επιφορτισμένη με καθήκοντα ενημέρωσης, ανάπτυξης του κλάδου, διοικητικά κ.ά. Κατά την ιστορική τους ανάπτυξη, τα ε. άσκησαν συχνά παρόμοια προς τα δικαιοδοτικά καθήκοντα. Το άρθρο 48 εισαγωγικού νόμου της ελληνικής Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ) κατήργησε τις προγενέστερες διατάξεις για τη διαιτησία των ε. Προβλέπονται διάφορα είδη επιμελητηρίων: α) εμπορικά και βιομηχανικά, τα οποία ανατρέχουν στο διάταγμα της 22-5-1836· η νεότερη νομοθετική τους ρύθμιση χρονολογείται από το 1914 (ν. 184), με πολυάριθμες από τότε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Είναι υποχρεωτικές ενώσεις εμπόρων και βιομηχάνων, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων του εμπορίου και της βιομηχανίας της περιφέρειάς τους, ενώ η νομολογία τα θεωρεί νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου· β) επαγγελματικά και βιοτεχνικά, τα οποία συγκροτήθηκαν το 1925 (ν. 3.305), αλλά διαιρέθηκαν σε αυτοτελή επαγγελματικά ή βιοτεχνικά με τον ν. 2429/1940· γ) γεωργικά ε., με βασικά νομοθετήματα τον ν. 280/1914 και το διάταγμα 31/10-9-1919· δ) τεχνικά ε., με βασική νομοθετική ρύθμιση από το διάταγμα της 27/11 – 14/12/1926 και πολλές νεότερες τροποποιήσεις· ε) το ξενοδοχειακό ε., που οργανώθηκε από τον ν. 6450/1935 και τροποποιήθηκε έκτοτε αρκετές φορές· στ) το ναυτικό ε. με νομοθέτημα το AN 191/36, ΝΔ 644/48 και το ΒΔ 887/1966. Διεθνές εμπορικό ε. Ιδιωτική οργάνωση, με έδρα το Παρίσι (ιδρύθηκε το 1919), στην οποία αντιπροσωπεύονται οι επιχειρηματίες όλου του κόσμου. Υποδιαιρείται σε δεκάδες εθνικές επιτροπές που αντιπροσωπεύουν χιλιάδες εμπορικά ε. Έχει τεθεί επικεφαλής ένα διεθνές συμβούλιο και περιλαμβάνει όργανα μελέτης, περιφερειακά και τεχνικά συμβούλια. Στους κόλπους του συγκροτήθηκε το διεθνές διαιτητικό δικαστήριο καθώς και ειδικά όργανα, για παράδειγμα, επίλυσης διαφορών ως προς τη διαφημιστική πρακτική, γραφεία πληροφοριών για τη διανομή κλπ. Το κτίριο όπου στεγάζεται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (φωτ. ΑΠΕ).
* * *
το [επιμελητής]
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που φροντίζει σύμφωνα με τη νομοθεσία και με το καταστατικό του για την προστασία τών συμφερόντων τών μελών του, τη μελέτη τών προβλημάτων τού τομέα τών ενδιαφερόντων του, τη συμπαράστασή του στο κράτος με διοικητικές και γνωμοδοτικές ενέργειες («εμπορικό, βιομηχανικό, τεχνικό επιμελητήριο»).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • επιμελητήριο — το νομικό πρόσωπο που αποσκοπεί στην προαγωγή και προστασία των συμφερόντων των μελών του και στη συμπαράστασή του προς το κράτος στην άσκηση της κρατικής οικονομικής πολιτικής: Βιοτεχνικό επιμελητήριο …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας — Ιδρύθηκε το 1923 και περιλαμβάνει στους κόλπους του διπλωματούχους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλων ισότιμων σχολών του εξωτερικού (πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους ηλεκτρολόγους, χημικούς, τοπογράφους,… …   Dictionary of Greek

  • τεχνικός — ή, ό / τεχνικός, ή, όν, ΝΜΑ, θηλ. μόνο ως ουσ. και τεχνικός Ν [τέχνη] 1. σχετικός με την τέχνη γενικά ή με μια ορισμένη τέχνη («τεχνικοί όροι» καθιερωμένες ονομασίες που αναφέρονται στις λεπτομέρειες τών τεχνών ή μιας τέχνης) 2. αυτός που έχει… …   Dictionary of Greek

  • Dimitri Kitsikis — (Greek: Δημήτρης Κιτσίκης) (born 2 June 1935 in Athens, Greece) is a Greek Turkologist, Professor of International Relations and Geopolitics. He has also published poetry in French and Greek. Contents …   Wikipedia

  • Dimitri Kitsikis — (Δημήτρης Κιτσίκης) (2 juin 1935 à Athènes ) est un historien turcologue de géopolitique et professeur de relations internationales à l université d’Ottawa (Canada), depuis 1970. Il est membre de l Académie canadienne (Société Royale du Canada)… …   Wikipédia en Français

  • Кицикис, Димитрис — Димитрис Кицикис Димитрис Кицикис (Δημήτρης Κιτσίκης, Dimitri Kitsikis) (р. 2 июня 1935)  специалист по международным отношениям и истории Балкан, профессор Оттавского университета, действительный член Канадской академии, издатель журнала… …   Википедия

  • HOTREC — – Hotels, Restaurants Cafés in Europa Gründung Ort Boulevard Anspach …   Deutsch Wikipedia

  • έκθεση — Γενικός όρος, με τον οποίο στον τομέα της παραγωγής (υλικής, τεχνολογικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής), του εμπορίου και της προπαγάνδας (ακόμα και με την πιο ευρεία έννοιά της) υποδηλώνεται η συγκέντρωση σε καθορισμένο τόπο και χρόνο… …   Dictionary of Greek

  • επαγγελματικός — ή, ό αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον επαγγελματία ή στα επαγγέλματα («επαγγελματικά σωματεία», «επαγγελματική εκπαίδευση», «επαγγελματικό επιμελητήριο»). [ΕΤΥΜΟΛ. Απόδοση ξεν. όρου (πρβλ. γαλλ. officiel που αργότερα μεταφράστηκε «επίσημος»). Η …   Dictionary of Greek

  • χειροτεχνικός — ή, ό / χειροτεχνικός, ή, όν, ΝΑ [χειροτέχνης] αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην χειροτεχνία και στα χειροτεχνήματα (α. «χειροτεχνική επιδεξιότητα» β. «χειροτεχνικό επιμελητήριο») νεοελλ. μτφ. βασισμένος σε παλαιά τεχνολογία ή σε παλαιές,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.